The Dream Vehicle Inspiratiebronnen (NL/EN)

For English, scroll down

 

Wat trok heel erg onze aandacht in de visuele en populaire cultuur, voordat we in 2019 aan onze reis begonnen?  Ons plan na enkele verkennende fotoshoots met elkaar in Amsterdam, was om onze kersverse artistieke samenwerking in de vorm te gieten van een road trip.

We hadden nog geen titel voor het project of een geschikte auto maar we bespraken vaak inspiratiebronnen en hoe we het project er fotografisch uit wilden laten zien. Hoe het zou zijn als we rijdend, overal en nergens zouden stoppen om onze gevoelens in beelden te vertalen, onze houdingen te laten spreken?

 

Cinema

We keken naar de films van David Lynch, zijn stijl en suspense. En van Antonioni, met de vervreemding en de pijn die de waarheid kan doen. Dan lazen we elkaar ineens voor uit Jack Kerouacs ‘On the road’, het geniale geratel, de woordkeus en de vaart. Zelfs de sonnetten van Petrarca en gedichten van Ovidius kwamen voorbij. Tussen de songteksten van Jim Morrison en de spreuken van Koning Salomo.
‘Hoe draagt men de liefde en de acceptatie van de sterfelijkheid door de eeuwen?’ Vroegen we hen in verbeelding.

 

Mens en held

We lonkten voortdurend naar de road trip movies. Stijlvol en avontuurlijk. Met mooi licht. Een zich continuerend verhaal waarin de protagonisten zijn neergezet als mens en als held binnen het universum van onderweg.

 

Heilig

Fotografisch kwam Todd Hido voorbij in onze brainstorms. Het sentiment en de verstilling in zijn foto’s van nachtelijk verlichte huizen, vaak van achter de autoruit gefotografeerd. Ook Gregory Crewdson, de meester van de geënsceneerde fotografie, die met zijn team neerstrijkt in Amerikaanse plattelandsgemeenten en daar straten laat afzetten, licht laat ophangen om met de hulp van zijn crew die ene verhalende foto te maken. Alsof hij het moment, met alles gecontroleerd in beeld, heilig maakt.

 

Romantiek

Als stroming in het algemeen sprak de laat achttiende eeuwse romantiek ons aan. De zoektocht van feilbare mensen naar de volmaaktheid, de rol van het gevoel, het toepassen van intuïtie en introspectie. Alle referenties vormden zo als beeldtalen een fundament onder de reis, die meteen erna, in de zomer van 2019 zou beginnen toen we online een klassieke Volvo 850 kochten. De Volvo en onze uiterlijkheden werden beeldbepalend. En wij voelden steeds meer welke decors we achter ons wilden hebben als fotografen en als modellen, welke belichting we wilden zien en welke kleding we zouden dragen.

 

Reflecterend op onze levensreis, op de road trips en de fotografie die we bedreven, gingen we steeds meer refereren aan ons eigen werk, dat we maakten onderweg. En minder aan het werk van onze aanvankelijke inspirators. Er ontstond een eigen beeldtaal. Een signatuur, waarin we steeds wogen of we erin slaagden om onze gevoelens accuraat over te brengen in onze beelden. Ook hoe de lyriek die we aan de hand van de gebeurtenissen schreven, de leemtes tussen de beelden vulde om zo de diepere bedoeling uit te dragen.

 

The Dream Vehicle – Sources of inspiration

What were we looking for in visual and popular culture before we started our journey in 2019? Our plan, after a few exploratory photo shoots together in Amsterdam, was to shape our brand new artistic collaboration into a road trip.

 

We didn’t have a title for the project or a suitable car yet, but we often discussed sources of inspiration for it and how we wanted the project to look photographically. How would it be, to drive and then stop here and there to translate our feelings into images and let the positions of our bodies speak?

 

Cinema
We watched David Lynch’s movies, his style and suspense. And films from the Italian director Antonioni, with his alienation and the pain that the truth can cause. Then we suddenly read to each other from Jack Kerouac’s ‘On the road’, the genius rattle, the choice of words and the speed of it. Even Petrarch’s sonnets and Ovid’s poems passed by. In between the lyrics of Jim Morrison and the preachings of King Solomon.
“How does one carry the love and acceptance of mortality through the ages?” we asked them in imagination.

 

Man and hero
We really looked into the road trip movies. Stylish and adventurous. With beautiful lighting. A continuing story in which the protagonists are portrayed as human beings and as heroes within the universe on the road.

 

Sacred
Photographically, Todd Hido came up in our brainstorms. The sentiment and stillness in his photos of houses illuminated at night, often photographed from behind the car window. Also Gregory Crewdson, the master of staged photography, who with his team settles in rural American towns and has streets blocked off there, has lights installed to take that one narrative photo with the help of his crew. As if he makes the moment, with everything controlled in the picture, sacred.

 

Romance
As a movement in general, late eighteenth-century Romanticism appealed to us. The search of fallible people for perfection, the role of feeling, the application of intuition and introspection. All references, like visual languages, formed a foundation for the journey that would start immediately afterwards, in the summer of 2019, when we bought a classic Volvo 850 online. The Volvo and our appearances became decisive. And we felt more and more what sets we wanted behind us as photographers and as models, what lighting we wanted to see and what clothes we would wear.

 

Reflecting on our life’s journey, on the road trips and the photography we engaged in, we started to refer more and more to our own work, created along the way. And less to the work of our initial inspirers. It developed its own visual language. A signature in which we always weighed whether we succeeded in conveying our feelings accurately in our images. Also how the lyricism we wrote based on the events filled the gaps between the images to convey the deeper meaning.