Bookmaking With The Dream Vehicle Dream Team (NL/EN)

For English, scroll down

 

Met de succesvolle crowdfunding in december 2022 is de volgende fase in ons project aangebroken: het produceren van het The Dream Vehicle boek.
Het ontwerp hiervoor, gemaakt door Sybren Kuiper, was digitaal reeds in de eindfase en met de drukwerkbegeleider en lithograaf toegevoegd aan het team, bekeken en wogen we de afgelopen maand verschillende papiersoorten. Ook keken we naar de meest geschikte cover en bindwijze. 
 
Juiste verteltrant
Om het boek te maken, gebaseerd op wat we de afgelopen vier jaar als WitkowskaVerbunt hebben onderzocht, gefotografeerd en geschreven, is het heel belangrijk om de juiste verteltrant te vinden om de zeven road trips die we maakten zo getrouw mogelijk over te hevelen naar het boek. Daarin is naast het ontwerp, het gevoel van het fysieke boek, het formaat en de papiersoort van grote invloed. Om de inhoudelijke vertelling kloppend te maken, werkten we al in meerdere sessies samen met lithograaf Sebastiaan Hanekroot. Met hem maakten we de vertaalslag van hetgeen er op het digitale beeldscherm te zien is, naar wat er uiteindelijk op het bedrukte boekpapier te zien zal zijn.
 
Brugge
Inmiddels zijn de eerste proefdrukken gemaakt en is de voorkeur voor het te gebruiken papier kenbaar gemaakt aan de drukker. Eind maart 2023 zal het prachtige proces van offset druk plaatsvinden bij drukkerij die Keure in Brugge. Met een oplage van 500 exemplaren en een ondertekend contract met Uitgeverij Lecturis zal het boek vanaf 22 april 2023 worden uitgegeven. Eerst tijdens de expositie en lancering bij Atelier K84 en ruim een week later via Uitgeverij Lecturis, de boekwinkels en online verkoopkanalen.
 
Trots
Een kwaliteitsboek maak je niet zo maar. We zijn dan ook ontzettend blij en trots dat we samenwerken met ons eigen The Dream Vehicle Dream Team. Afgebeeld op de foto’s: (Links) Producent Jos Morree, ontwerper Sybren Kuiper en (rechts) lithograaf Sebastiaan Hanekroot. Tekst corrector Jurrian Kiewik (niet op de foto) verzorgde de correcties in alle teksten in het boek.
 
Filmdocumentaire
Parallel aan dit traject, werken we momenteel aan de filmdocumentaire van The Dream Vehicle met filmmaker Immanuel Bom, waarvoor we onze zelf gecomponeerde soundtrack opnemen met de hulp van producer Martin Verheesen en hoboïste Maud Sauer. Stay tuned for more!
 
ENGLISH:
 
With the successful crowdfunding in December 2022, the next phase in our project has started: producing The Dream Vehicle book.
The design for this, made by Sybren Kuiper, was already in its final phase, digitally and with the printing supervisor and lithographer added to the team, we viewed and weighed various types of paper last month. We also looked at the most suitable cover and binding method.
 
Genuine storytelling
To make the book, based on what we have researched, photographed and written as WitkowskaVerbunt over the past four years, it is very important to find the right narrative style to transfer the seven road trips we made into the book as faithfully as possible. In addition to the design, the feel of the physical book, the format and the type of paper are of great influence. To make the substantive story correct, we have already worked together with lithographer Sebastiaan Hanekroot in several sessions. With him we made the transition from what can be seen on the digital screen to what will ultimately be seen on the printed book paper.
 
Bruges
The first proofs have now been made and the preference for the paper to be used has been made known to the printer. At the end of March 2023, the wonderful process of offset printing will take place at printing company die Keure in Bruges. With an edition of 500 copies and a signed contract with Publisher Lecturis, the book will be published from April 22, 2023. First during the exhibition and launch at Atelier K84 and little more than a week later via Lecturis Publishers, the bookshops and online sales channels.
 
Proud
You don’t just make a quality book just like that. We are therefore very happy and proud to be working with our own The Dream Vehicle Dream Team. Depicted in the photos: (Left) Producer Jos Morree, designer Sybren Kuiper and (right) lithographer Sebastiaan Hanekroot. Text corrector Jurrian Kiewik (not in the picture) made the corrections in all texts in the book.
 
Movie documentary
Parallel to this process, we are currently working on the film documentary of The Dream Vehicle with filmmaker Immanuel Bom, for which we are recording our self-composed soundtrack with the help of producer Martin Verheesen and oboist Maud Sauer. Stay tuned for more!
 
Follow The Dream Vehicle on Instagram