Boek Crowdfunding geslaagd (NL/ EN)

 

For English, scroll down

 

AMSTERDAM – Na 40 dagen crowdfunden via het online platform Voordekunst zijn we er als WitkowskaVerbunt samen met 122 donateurs in geslaagd, het bedrag te verzamelen voor de productie van het The Dream Vehicle boek dat in 2023 verschijnt.
 
Op de 39e dag van de campagne werd het gestelde doelbedrag van €10.000 bereikt, waarna de teller tot het einde in beweging bleef. Het feest was toen al losgebarsten. Samen met de 122 betrokkenen realiseren we met deze geslaagde campagne het boek, door de ontwerp- en productiekosten ermee te financieren. 
 
Hoe werkt crowdfunding
Het concept achter crowdfunding is dat je een idee lanceert om vervolgens binnen je netwerk te zoeken en de middelen te werven om het idee samen te concretiseren. Iedereen die via het crowdfunding platform Voordekunst op onze campagne intekende met een donatie of ‘vooruitbestelling’ van het boek is op die manier co-maker. 
 
Spannende maand
Het was een spannende maand voor ons om te zien of al die mede-reizigers in de online- en offline wereld ons ook zouden volgen in dit boek-plan. Nadat we in 2019 met The Dream Vehicle een online reisjournaal startten op Instagram, wonnen we al gauw een groep van collega fotografen, liefhebbers en avonturiers, die iets vonden in onze beelden en in de bespiegelingen of gedichtjes die we erbij schreven. Die groep bleef zich uitbreiden met volgers uit Nederland en België, maar ook uit Luxemburg, het VK, Polen, Canada, de VS en Japan. Het heeft ons ontzettend verwarmd om uit zoveel hoeken support te krijgen voor het project.
 
Perfecte vorm van bestaan
We maakten tot op heden zeven Benelux-reizen, eigenlijk met al die volgers. Zo zag men ons zoeken en groeien met elke reis en kregen wij tekenen van herkenning terug in de commentaren, over wat voor gedragingen we tonen of beschrijven en hoe invoelbaar die zijn. In de zoektocht naar geluk, naar een betere versie van onszelf. Waarin we worstelen met vraagstukken over hoe te leven. De verhoudingen tussen samen of alleen, voor jezelf of voor anderen. Binnen het idee van de eindigheid en de tijd die verstrijkt. Een filmisch en beeldend onderzoek. Een avontuur met een bitterzoete smaak. 
 
Is in de betoverende reis van het leven, de perfecte vorm van bestaan te vinden? Hoe komen we er het dichtste bij?
 
Tegenprestaties
Het was de eerste keer dat wij een crowdfunding deden en met alle voorpret, maar ook stress, kregen we met de donateurs het grote resultaat voor elkaar.
We zijn trots en dankbaar dat het gelukt is. Na de campagne zijn we hard op weg om de tegenprestaties behorend bij de donaties te organiseren voor iedereen. 
Van de bestelling van kaartensets en draagtassen, tot de privé bioscoop screening van The Dream Vehicle filmdocumentaire, die samen met het boek gelanceerd zal worden. 
De filmdocumentaire toont in korte clips ons werkproces en de performances rond de thema’s van The Dream Vehicle en heeft een eigen gecomponeerde filmscore, met songteksten gebaseerd op gedichten die we schreven bij onze Instagram posts.
 
De boeklancering
Met het verzamelde bedrag zetten we begin volgend jaar het productieproces in gang. Het eindontwerp en de druk. Het boek wordt in de lente van 2023 gepresenteerd tijdens de eerste in een reeks exposities, die dat jaar als een reizende tentoonstelling door Nederland zal gaan. Tijdens de lancering kunnen de donateurs die een boek hebben besteld met hun donatie deze persoonlijk in ontvangst komen nemen tijdens de opening van de multi mediale expositie, met een drankje en live muziek.
 
Dank aan alle supporters en donateurs ❤️
 
Nieuws over het boektraject en de lancering zijn te lezen in onze nieuwsbrief (4 x p.j.). Wil je die ontvangen? Meld je hier aan.

Volg The Dream Vehicle op Instagram

——

 
AMSTERDAM – After 40 days of crowdfunding via the online platform Voordekunst, we as WitkowskaVerbunt, together with 122 donors, have succeeded in collecting the amount for the production of The Dream Vehicle book that will be published in 2023.
 
On the 39th day of the campaign, the target amount of €10,000 was reached, after which the counter kept moving until the end. The party had already started by then. Together with the 122 people involved, we are realizing the book with this successful campaign, by financing the design and production costs.
 
How does crowdfunding work
The concept behind crowdfunding is that you launch an idea and then search within your network and raise the resources to realise the idea together. Everyone who subscribed to our campaign via the crowdfunding platform Voordekunst with a donation or ‘pre-order’ of the book is in this way a co-maker.
 
Exciting month
It was an exciting month for us to see if all those fellow travelers in the online and offline world would also follow us in this book plan. After we started an online travel journal on Instagram with The Dream Vehicle in 2019, we quickly gathered a group of fellow photographers, enthusiasts and adventurers who found something in our images and in the reflections or poems we wrote along with them. That group continued to expand with followers from the Netherlands and Belgium, as well as from Luxembourg, the UK, Poland, Canada, the US and Japan. It has warmed us enormously to receive support for the project from so many quarters.
 
Perfect form of existence
We have made seven Benelux trips to date, actually with all those followers. For example, people saw us searching and growing with every journey and we received signs of recognition in the comments, about what behaviors we show or describe and how empathetic they are. In the search for happiness, for a better version of ourselves. In which we struggle with issues about how to live. The relationships between together or alone, for yourself or for others. Within the idea of finiteness and the passing of time. A cinematic and visual investigation. An adventure with a bittersweet taste.
 
In the enchanting journey of life, can the perfect form of existence be found? Or how do we get closest to it?
 
Gifts
It was the first time that we did a crowdfunding and with all the anticipation, but also stress, we achieved the big result with the donors.
We are proud and grateful that we succeeded. After the campaign, we are well on our way to organizing the gifts in return for the donations.
From the order of card sets and carrier bags, to the private cinema screening of The Dream Vehicle film documentary, which will be launched together with the book.
This film documentary shows in short clips our working process and the performances around the themes of The Dream Vehicle and has its own composed film score, with lyrics based on poems we wrote for our Instagram posts.
 
The book launch
We will use the collected amount to start the production process at the beginning of next year. The final design and printing. The book will be presented in the spring of 2023 during the first in a series of exhibitions, which will travel through the Netherlands that year. During the launch, donors who have ordered a book with their donation can personally receive it during the opening of the multimedia exhibition, with a drink and live music.
 
Thanks to all supporters and donors ❤️
 
News about the book process and the launch can be read in our newsletter (4 x p.a.). Do you want to receive it? Sign up here
 
Follow The Dream Vehicle on Instagram